2015-06-24

Rapport- Den stödjande skolan

Sammanfattning
Region Dalarna bedriver sedan mitten av januari en EU-finansierad förstudie med namnet Dalarna- Tillväxt för alla. Regionen står inför flera utmaningar. Region Dalarna och Gysam startade tillsammans arbetsgruppen Skola- minska avhopp.
Arbetsgruppens syfte är att undersöka förutsättningarna för ett regionalt ESF-projekt för att minska avhopp från skolan och förbättra elevernas psykiska hälsa. Rapporten syftar till att ge ett underlag för intresserade kommuner att tillsammans med Region Dalarna och Gysam utforma ett regionalt projekt.
Dalarna står inför samma utmaningar som övriga landet kring ökat antal avhopp i gymnasieskolan och obehöriga elever till nationella program.
I intervjuer och möten med referensgrupper har det framkommit att det finns ett behov och intresse av att arbeta mer förebyggande, med elever i behov av extra stöd och kring ungas psykiska ohälsa i skolan. Andra utvecklingsmöjligheter som lyfts fram är bl.a. kompetens i bemötande hos personal, rutiner för elever som är i riskzonen för avhopp och utveckla överbryggning av grundskola-gymnasium.
Det nationella ESF-projektet Plug In ger exempel på beprövade metoder för att förebygga och minska avhopp. Projektet visar på viktiga erfarenheter kring elevens anknytning till skolan, tidiga insatser i skolan och flexibel utbildning.
Arbetsgruppen beskriver att det finns möjligheter att skapa ett gemensamt mål för ett regionalt projekt genom bl.a. Dalastrategin och Gysams kvalitetsarbete. Det finns ett intresse och behov allmänt hos skolorna och kommunerna att arbeta mer förebyggande. Plug In visar på beprövade metoder och viktiga erfarenheter inför ett liknande projekt. Det finns tid för en förankring i skolorna inför projektet. I Dalarna finns två lokala projekt som har visat goda resultat och ger kunskap om målgruppen som redan hoppat av. Socialfonden ser gärna större regionala projekt i de nya programmen samt framhäver särskilda satsningar på målgruppen 15-24 år. Tidigare regionala projekt har visat goda resultat på individ, kommunal och regional nivå.

Ladda ner PDF här till vänster för att läsa hela rapporten