Lättläst Teckenspråk
Facebook

YOURNI europeiskt samarbetet kring integration

YOURNI var ett projekt där Gysams medlemskommuner, tillsammans med Tyskland, Italien, Turkiet, Österrike, Schweiz och Spanien samarbetade kring integration. Syftet var att utveckla en gymnasieskola där alla elever har möjlighet att växa och lära, oavsett bakgrund. Fokus i projektet var snabbare språkinlärning med hjälp av teknik och bättre karriärrådgivning.

De senaste åren har flera av Gysams medlemskommuner tagit emot många flyktingar vilket skapat nya utmaningar så som att utbilda, både i svenska, vanliga skolämnen, hur den svenska arbetsmarknaden ser ut och hur det svenska samhället fungerar. Gysams medlemskommuner kom överens om att möta dessa utmaningar gemensamt och även i samarbete med andra europeiska länder.

Under projekttiden byggdes nätverk för lärare och studie- och yrkesvägledare från Gysams medlemskommuner för att kunna lära av varandra i de olika länderna. De deltog i fyra nätverksträffar i Europa för att kunna utveckla sitt arbete med nyanlända. Träffarna handlade om:

- Användandet av L2 didaktik som medel för integration.
- Engelska som kommunikationsspråk med unga flyktingar för europeiska värderingar och medborgarskap.
- Karriärrådgivning och anställningsbarhet.
- Information till nyanlända om arbetsmarknaden.
- Arbetsskuggning, hur man undervisar lärare studenter i andraspråk undervisning.
- Studiebesök ang lärlingssystem för nyanlända.
- Främjande av interkulturell kompetens i språkutbildning.

Projektet finansierades inom Erasmus + och avslutades i juni 2019.

Läs mer här om projektet 


Inriktningar